İstanbul Avukatının Görevleri

İstanbul avukatının görevleri denilince oldukça geniş bir yelpazeyle karşılaşılmaktadır. Bunların başında açılacak olan herhangi bir davada hazırlanacak olan dava dilekçesi gelmektedir. Dava dilekçesinde olması gereken bir takım zorunlu unsurlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun 119. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre zorunlu unsurlar şunlardır;

  • Tarafların adı, soyadı ve adresleri
  • Davacının T.C. kimlik numarası
  • Var ise vekilinin adı, soyadı ve adresi
  • Davanın konusunu ne olduğu ve değeri
  • Davacının iddiasının dayanağı olan bütün olayların numaralandırılmış şekilde özetleri
  • İddia edilen her bir olayın hangi delillerle ispat edileceğinin bilgisi
  • Hangi hukuki sebebe dayanıldığı
  • Açık bir şekilde talep sonucu
  • Davacının veya kanuni temsilcisinin veya avukatının imzası

İstanbul avukatı tarafından dava açılırken yukarıda belirtilen unsurlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira bu sayılan şartlarının birinin eksik olması halin davaya bakmakla görevli olan mahkeme tarafından davacıya süre verilmektedir. Mahkeme tarafından verilen süreye rağmen eksikliğin giderilmemesi halinde dava usulden reddedilmektedir. Usulden red kararı ile birlikte karşı taraf lehine vekalet ücretine de hükmedilmekte ve yapılan yargılama giderleri davacı üzerine bırakılmaktadır. Böyle durumlar yani hak kayıpları yaşanmaması adına en iyi İstanbul avukatı ile hukuki süreçlerin takip edilmesi son derece önemlidir.

Görev ve Yetki

Dava dilekçesinin doğru yazılması kadar davanın da görevli ve yetkili mahkemede açılması önemlidir. Aksi takdirde yukarıda da belirtildiği gibi usulden red kararı ile karşı karşıya kalınacaktır. Dava açıldıktan sonra dava dilekçesi ve ekinde sunulan deliller davalıya tebliğ edilmektedir. Davalının davaya cevap vermek için tebliğden itibaren iki haftalık süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde dava dilekçesindeki tüm iddialara ve delillere karşı itirazlarını ve cevaplarını sunması gerekmektedir. Davalı tarafından süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde; dava dilekçesindeki tüm iddiaları reddettiği kabul edilmektedir.

Yargılama Usulü

Basit yargılama usulünün uygulandığı dava türlerinde ön inceleme duruşması öncesinde yalnızca dava dilekçesi ve cevap dilekçesi verilmesi öngörülmüştür. Ancak yazılı yargılama usulünün uygulandığı davalarda dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçeleri sunulabilmektedir. Ön inceleme duruşması ise bu sayılan dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonraki bir tarihte yapılmaktadır.

Davacı olarak bulunulan dosyaların duruşmalarına İstanbul avukatı tarafından katılım sağlanması zorunludur. Davacı olarak bulunan dosyalarda davacının veya vekilinin duruşmaya mazeret olmaksızın katılmaması halinde dosya işlemden kaldırılmaktadır. Yani İstanbul avukatının görevleri arasında duruşmaya katılım sağlamak da bulunmaktadır.  İstanbul avukatının görevleri bunlarla da sınırlı olmayıp; dosya kapsamında alınan bilirkişi raporlarına karşı beyanda ve itirazda bulunmak gibi görevleri de bulunmaktadır. Zaman zaman dosyaya sunulan bilirkişi raporlarına itiraz edilmesi gerekmektedir. İstanbul avukatı tarafından bu hususlar tespit edilerek bilirkişi raporuna karşı tebliğden itibaren iki hafta süre içerisinde itiraz yoluna başvurulmaktadır. Dosya kapsamında tüm incelemeler ve araştırılmalar sonlandıktan sonra karar verilmektedir. Mahkeme tarafından karar verildikten sonra kararın içeriği İstanbul avukatı tarafından incelenmekte ve kanuna aykırı hükümlerin tespiti saplanmaktadır. Mahkemenin gerekçeli kararı İstanbul avukatına tebliğ edildikten itibaren yasal süresi içinde üst mahkemelere başvuru yapılmaktadır.

İstinaf ve Temyiz

Hukuk Mahkemelerinde üst merci olarak Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay bulunmaktadır. Bölge adliye mahkemesine İstanbul avukatı tarafından yapılan başvurunun adı istinaf başvurusu denilmektedir. İstanbul avukatının Yargıtay’a başvurusunun adına ise temyiz başvurusu denilmektedir.  İstanbul avukatının görevleri arasında belki de en önemlisi istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru yapmak gelmektedir. Aleyhe verilen kararlara karşı istinaf ve temyiz yoluna başvurulmaması ciddi mağduriyete sebebiyet verecektir. Bu nedenle herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için her türlü hukuki iş ve işlemlerinizin İstanbul avukatı olarak tarafımızca yürütülmesi son derece elzemdir.

Hizmetlerimiz:

Yardıma mı ihtiyacınız Var ?